DNA-test


Det finnes 2 forskjellige typer DNA-testing: DNA-typing og DNA-diagnostikk. Den politiet bruker for å finne forbryteren, er DNA-typing. Metoden blir brukt for å finne ut om
2 DNA-prøver stammer fra samme individ, – – eller fra nær beslektede individer. Denne metoden blir også brukt til farskapstester. DNA-typing sammenligner 2 DNA-prøver uten å ta hensyn til hvilke funksjoner de forskjellige genene har. I DNA-diagnostikk er det derimot
genenes funksjoner som er interessant. Her sammenligner man ett
eller flere bestemte gen i DNA-molekylet, – – med kjente prøver av for eksempel ulike sykdommer. Man kan da finne ut om en person har gener som øker risikoen for en bestemt arvelig sykdom, – – for eksempel stoffskiftesykdommer. DNA-diagnostikk blir utført på utallige forskjellige måter. Vi skal se forenklet hvordan
man kan utføre en diagnostikk. Noen sykdommer kommer av mutasjoner på et gen. Det betyr at rekkefølgen på basene,
A, T, C og G i genet, ikke er som det skal være. Vi skal vise hvordan man finner
et friskt gen i en DNA-prøve fra en person. Dersom vi ikke finner dette friske genet,
vet vi at genet har mutert, – – og at personen kan ha
en sykdom knyttet til dette genet. Vi tar en DNA-prøve fra personen vi skal teste. Mennesker har ca. 30.000 gener. For å finne det muterte genet i denne store mengden tilsetter vi noe som heter gen-søkere i DNA-prøven vår. Nå vil en gen-søker feste seg til genet det passer til, dersom dette genet finnes i DNA-prøven. Deretter vasker vi vekk løse gen-søkere fra blandingen. Hvis gen-søkere har festet seg på DNA-molekylene i prøven, får vi dem med videre i DNA-prøven. Hvis ikke er de borte fra prøven vår nå. Til slutt måler vi om prøven er radioaktiv. Hvis den er radioaktiv, inneholder
DNA-molekylet det friske genet vi leter etter. Hvis ikke kan genet ha blitt mutert,
og prøven inneholder muterte gener. Det siste kan bety at personen vi testet
har en risiko for å utvikle en spesiell sykdom. Hvis vi skal teste for flere sykdommer, må vi gjøre hele prosessen på nytt med nye gen-søkere. Her leter vi etter et spesifikt friskt gen. Man kan også lage gen-søkere som binder seg til et bestemt sykdoms-gen eller en type mutert gen. De to neste figurene
er eksempler på bruk av DNA-diagnostikk.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *